Główna

O nas

Samorząd

Plany lekcji

Kronika

Kalendarz

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Galeria

Absolwenci

Archiwum

Frekwencja

Osiągnięcia

Nauczyciel

Konkurs

 

 

Rekrutacja 2019/2020

Zasady rekrutacji 2019/20 - młodzież po gimnazjum i sp
Zasady rekrutacji 2019/20 - do szkół dla dorosłych (do PSZ i ZLO)

PODANIA do pobrania

UWAGA: Podanie do szkoły należy wydrukować obustronnie na jednej kartce.

Podanie do technikum
Podanie do Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego
Podanie do KKZ 2019

Obejrzyj film o nowym kierunku w naszej szkole

Technik Przetwórstwa Mleczarskiego

Ulotka promująca nowy kierunek kształcenia!


Rekrutacja 2018/2019

Zasady rekrutacji 2018/19 - INFORMACJE i terminy
Absolwenci gimnazjów - kalendarz rekrutacji
Policealna Szkoła Zaoczna - kalendarz rekrutacji
Liceum Zaoczne - kalendarz rekrutacji

P O D A N I A

Podanie do technikum 4-letniego
Podanie do Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Podanie do Policealnej Szkoły Zaocznej
Zgłoszenie KKZ - Prowadzenie produkcji rolniczej - RL.03 i Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - RL.16

OGŁASZAMY NABÓR

na rok szkolny 2018/2019

do szkół dla młodzieży

po gimnazjum

   

INFORMACJE o 4-letnich technikach


Technik agrobiznesu

Kwalifikacje:

RL.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej

RL.07 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Film Technik_Agrobiznesu.mp4

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika agrobiznesu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwent technikum agrobiznesu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie, oceniania jakości podstawowych produktów rolniczych i spożywczych oraz środków produkcji rolniczej, analizy i oceny działalności zaopatrzeniowej, produkcyjnej, handlowej i finansowej firmy, prowadzenia rachunkowości w małych firmach.

 

Przedmioty zawodowe:

- Działalność gospodarcza w agrobiznesie,

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w agrobiznesie,

- Język obcy w agrobiznesie,

- Produkcja roślinna,

- Produkcja zwierzęca,

- Technika w rolnictwie,

- Przetwórstwo żywności,

- Rachunkowość i rozliczenia podatkowe,

- Produkcja rolnicza,

- Prowadzenie przetwórstwa spożywczego,

- Organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane w całej Unii Europejskiej.

Możliwości ZATRUDNIENIA>>


Technik informatyk

Kwalifikacje:

EE.08- Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09- Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika informatyk potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami

i aplikacjami.

Ucząc się w zawodzie technik informatyk masz do dyspozycji: 2 nowoczesne pracownie komputerowe, w każdej sali komputer podpięty do lokalnej sieci komputerowej (dostęp do Internetu), dostęp do sieci WiFi, profesjonalny osprzęt sieciowy, profesjonalne oprogramowanie na zajęciach praktycznych oraz możliwość uzyskania certyfikatu Cisco oraz dostęp do zasobów IT Szkoła.

Film_Technik_Informatyk.mp4

Przedmioty zawodowe:

- Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej,

- Urządzenia techniki komputerowej,

- Systemy operacyjne,

- Sieci komputerowe,

- Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych,

- Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,

- Witryny i aplikacje internetowe,

- Programowanie aplikacji internetowych,

- Systemy baz danych,

- Administracja bazami danych,

- Działalność gospodarcza w branży informatycznej,

- Język angielski zawodowy w branży informatycznej.

Możliwości ZATRUDNIENIA>>


Technik turystyki wiejskiej

Kwalifikacje:

TG.08- Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

TG.09- Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

 

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika turystyki wiejskiej potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnej organizacji imprez i usług turystycznych oraz do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu. Absolwent przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

1. Organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

2. Planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.

3. Planowania i organizowania działalności agroturystycznej.

4. Obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

 

Przedmioty zawodowe:

- Podstawy turystyki,

- Organizacja i obsługa ruchu turystycznego,

- Język obcy zawodowy,

- Agroturystyka i obsługa klienta,

- Żywienie turystów,

- Prowadzenie działalności gospodarczej,

- Ekonomika w turystyce,

- BHP w turystyce,

- Podstawy rolnictwa,

- Produkcja rolnicza.

Możliwości ZATRUDNIENIA>>


Technik ochrony środowiska

Kwalifikacje:

RL.08- Ocena stanu środowiska

RL.09- Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Film_Technik_Ochrony_Srodowiska.mp4

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika ochrony środowiska potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Technik określa aktualny stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działań człowieka, określa parametry uzdatniania wody, określa parametry oczyszczania ścieków, obsługuje typowe dla techniki ochrony środowiska urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową, posługuje się w praktyce aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

 

Przedmioty zawodowe:

- Bezpieczeństwo i higiena pracy,

- Działalność gospodarcza,

- Monitoring środowiska,

- Ochrona wód,

- Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem,

- Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb,

- Język obcy zawodowy,

- Laboratorium badania komponentów środowiska,

- Pracownia ochrony środowiska,

- Rysunek techniczny.

Możliwości ZATRUDNIENIA>>


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kwalifikacje:

BD.17 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Technik zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

 

Przedmioty zawodowe:

- Rysunek techniczny,

- Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej,

- Język obcy zawodowy,

- Działalność gospodarcza w budownictwie,

- Podstawy instalacji budowlanych,

- Systemy energetyki odnawialnej,

- Podstawy kosztorysowania w budownictwie,

- Pracownia kosztorysowania w budownictwie.

Możliwości ZATRUDNIENIA>>


Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kwalifikacje:

AU.54 - Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.55 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika cyfrowych procesów graficznych potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

Możliwość zatrudnienia:

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w: agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej drukarniach. Absolwenci w tym zawodzie są obecnie poszukiwani na lokalnym rynku pracy.

 

Przedmioty zawodowe:

- Cyfrowe technologie graficzne,

- Technologie multimedialne,

- Cyfrowe maszyny drukujące,

- Działalność gospodarcza w poligrafii,

- Język obcy zawodowy w poligrafii,

- Przygotowanie do drukowania,

- Projekty multimedialne,

- Drukowanie cyfrowe.

Możliwości ZATRUDNIENIA>>


3 - letnia Szkoła Branżowa I stopnia

w zawodzie rolnik

Kwalifikacja:

RL.03 -Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Nauka zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu rolnika. Zawód rolnik ulokowany jest w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska. Wyodrębniono w nim jedną kwalifikację, w której opisano efekty kształcenia w trzech jednostkach. Kształcenie w zawodzie rolnik przygotowuje osobę uczącą się do wykonywania prac w produkcji roślinnej, zwierzęcej i obsługiwania środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

Przedmioty zawodowe:

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie,

- Produkcja roślinna,

- Produkcja zwierzęca,

- Technika w rolnictwie,

- Język obcy w rolnictwie,

- Przepisy ruchu drogowego,

- Podstawy działalności gospodarczej w rolnictwie,

- Prowadzenie produkcji rolniczej – zajęcia praktyczne.


Uwaga gimnazjaliści!

INNOWACJA EDUKACYJNA

w klasach:

 • technik agrobiznesu

 • technik informatyk

 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 możecie wybrać zajęcia z innowacji mundurowych z zakresu Służby Policyjnej, Wojskowej albo Strażackiej!

W ramach realizacji innowacji mundurowych organizujemy:

 • Wyjazdy na warsztaty lotnicze w Dęblinie,

 • Wycieczki na obozy szkoleniowe,

 • Wyjazdy do sądu i prokuratury,

 • Spotkania z przedstawicielami wojska i policji,

 • Wizyty w zakładach karnych,

 • Pokazy Policji i Wojska,

 • Ćwiczenia na strzelnicy oraz symulatorze  "Śnieżnik",

 • Ćwiczenia w terenie,

 • Biegi przełajowe,

 • Wyjazdy na targi Policji i Wojska,

 • Reprezentujemy godnie Szkołę na uroczystościach lokalnych oraz wyjazdach.

  

 

Szkolny Klub HDK

 

 

 

Prowadzimy także nabór do:

Policealnej Szkoły Zaocznej w zawodach:

- Technik informatyk (2 – letnia)

- Technik turystyki wiejskiej (2 – letnia)

Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zakresie kwalifikacji:

- RL.03 – prowadzenie produkcji rolniczej

- RL.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Uwaga:

Nauka w tych szkołach jest BEZPŁATNA!!!


Zasady rekrutacji 2018/19 - INFORMACJE i terminy

Absolwenci gimnazjów - kalendarz rekrutacji
Policealna Szkoła Zaoczna - kalendarz rekrutacji
Liceum Zaoczne - kalendarz rekrutacji

P O D A N I A

Podanie do technikum 4-letniego
Podanie do Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Podanie do Policealnej Szkoły Zaocznej
Zgłoszenie KKZ - Prowadzenie produkcji rolniczej - RL.03 i Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - RL.16