Główna

O nas

Samorząd

Plany lekcji

Kronika

Kalendarz

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Galeria

Absolwenci

Archiwum

Frekwencja

Osiągnięcia

Nauczyciel

Konkurs

 

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie formuła po 2012

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie formuła po 2017


Harmonogram Egzaminów Zawodowych

czerwiec-lipiec 2018


Harmonogram Egzaminów Zawodowych

styczeń-luty 2018


Harmonogram Egzaminów Zawodowych

październik 2016


Harmonogram Egzaminów Zawodowych

styczeń-luty 2016


INFORMACJE

o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Technik Informatyk

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja styczeń/luty 2015


Kwalifikacje w zawodzie technik informatyk

Uczeń po zrealizowaniu zajęć z kwalifikacji E.12 potrafi:

rozróżnić systemy liczbowe używane w technice komputerowej;

zapisać liczby w różnych systemach liczbowych;

wykonywać obliczenia z użyciem różnych systemów liczbowych;

scharakteryzować elementy jednostki centralnej;

zastosować elementy jednostki centralnej komputera;

scharakteryzować urządzenia techniki komputerowej pod kątem zastosowań;

zastosować urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;

scharakteryzować podzespoły komputera osobistego;

zmontować komputer osobisty z podzespołów;

zmodernizować komputer osobisty;

przekonfigurować komputer osobisty;

określić czynności związane z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;

ocenić czas niezbędny do wykonania czynności związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;

opracować plan działań związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy; zainstalować różne systemy operacyjne;

zaktualizować system operacyjny;

zainstalować aplikacje systemowe;

zaktualizować aplikacje;

zastosować podstawowe polecenia wiersza poleceń;

użyć symboli wieloznacznych w poleceniach;

stworzyć proste pliki wsadowe;

zainstalować sterowniki różnych urządzeń;

skonfigurować sterowniki urządzeń;

dobrać elementy systemu operacyjnego;

zmienić wygląd elementów systemu operacyjnego;

dobrać oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;

skorzystać z oprogramowania narzędziowego systemu operacyjnego;

dobrać oprogramowanie zabezpieczające system operacyjny;

zainstalować oprogramowanie zabezpieczające system operacyjny;

skonfigurować oprogramowanie zabezpieczające system operacyjny zanalizować dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;

zinterpretować zapisy zawarte w dokumentacji informatycznych systemów komputerowych;

rozróżnić działania użytkownika dotyczące systemu operacyjnego;

opracować wskazania dotyczące użytkowania systemu operacyjnego;

zidentyfikować sprzętowe elementy stanowiska komputerowego;

zidentyfikować programowe elementy stanowiska komputerowego;

sporządzić cennik stanowiska komputerowego;

zidentyfikować etapy robót projektowych,

montażowych i konfiguracyjnych;

skalkulować ceny według ustalonych metod i norm;

sporządzić kosztorys zestawienia stanowiska komputerowego;

zaprojektować stanowisko komputerowe;

sporządzić dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;

zidentyfikować przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;

zanalizować przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych; zidentyfikować licencje oprogramowania komputerowego;

scharakteryzować licencje oprogramowania komputerowego;

zidentyfikować przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu;

zanalizować przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

scharakteryzować zasadę działania interfejsów komputera osobistego;

porównać zasady działania interfejsów komputera osobistego;

scharakteryzować zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

porównać zasady działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

określić sposób podłączenia urządzenia peryferyjnego do komputera oraz źródła zasilania;

zmontować lub przygotować do pracy urządzenie peryferyjne według dokumentacji produktu;

połączyć urządzenie peryferyjne z komputerem osobistym za pomocą określonego interfejsu; zidentyfikować przepisy dotyczące odpadów niebezpiecznych;

zastosować zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi;

sporządzić dokumentację przekazywania odpadów niebezpiecznych;

określić konsekwencje prawne nie stosowania się do procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi;

rozróżnić rodzaje materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych;

dobrać materiały eksploatacyjne do określonych urządzeń peryferyjnych;

wymienić materiały eksploatacyjne w różnych urządzeniach peryferyjnych;

zdefiniować czynności konserwacyjne;

zaplanować harmonogram przeglądów i czynności konserwacyjnych;

wykonać konserwację urządzeń peryferyjnych zgodnie z harmonogramem;

dobrać odpowiedni sterownik do określonego urządzenia peryferyjnego;

zainstalować sterownik dla określonego urządzenia peryferyjnego;

skonfigurować sterowniki urządzeń peryferyjnych;

skonfigurować urządzenia peryferyjne według dokumentacji technicznej;

zidentyfikować funkcje urządzeń peryferyjnych;

zidentyfikować narzędzia do naprawy sprzętu komputerowego;

dobrać odpowiednie narzędzia do określonych zadań naprawczych;

zastosować narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem i przepisami BHP;

rozpoznać kody błędów uruchamiania komputera osobistego;

podać znaczenie określonego kodu błędu;

zaproponować sposób rozwiązania przyczyny powstawania błędu;

wykonać diagnostykę podzespołów komputera osobistego;

zanalizować wyniki diagnostyki podzespołów komputera osobistego;

ocenić możliwość naprawy lub wymiany podzespołu komputera osobistego;

dobrać metodę usuwania uszkodzeń podzespołów komputera osobistego;

usuwać typowe uszkodzenia podzespołów komputera osobistego;

wykonać diagnostykę systemu operacyjnego i aplikacji;

zanalizować wyniki diagnozy systemu operacyjnego i aplikacji;

dobrać metodę naprawy usterki systemu operacyjnego i aplikacji;

usuwać uszkodzenia systemu operacyjnego i aplikacji;

wykonać diagnostykę pracy urządzeń peryferyjnych;

zanalizować wyniki diagnostyki pracy urządzeń peryferyjnych;

określić przyczynę uszkodzenia zaproponować sposób naprawy;

zanalizować proces diagnostyki i naprawy komputera osobistego;

zidentyfikować czynności operacyjne podczas diagnostyki i naprawy komputera osobistego;

sporządzić harmonogram prac związanych z diagnostyką i naprawą komputera osobistego;

rozróżnić oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;

dobrać oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego do określonych zadań;

zidentyfikować metody odzyskiwania danych;

rozróżnić programy do odzyskiwania danych użytkownika z komputera osobistego;

dobrać programy do odzyskiwania danych według funkcji i warunków zastosowania;

wykonać prace związane z odzyskiwaniem danych użytkowników z komputera osobistego;

rozróżnić metody wykonywania kopii bezpieczeństwa danych;

zidentyfikować oprogramowanie i urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych;

dobierać metody, oprogramowanie oraz urządzenia do wykonania różnych rodzajów kopii bezpieczeństwa danych;

wykonać wybrane rodzaje kopii bezpieczeństwa danych;

zanalizować przyczyny usterek pod kątem niewłaściwej obsługi komputera osobistego przez użytkownika;

wykazać wpływ niewłaściwej obsługi komputera osobistego na określone uszkodzenia;

sformułować wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;

stosować zasady i normy kosztorysowania prac związanych z naprawą komputera osobistego;

obliczyć koszt części, podzespołów i robocizny dotyczący określonej naprawy komputera osobistego;

sporządzać kosztorys naprawy komputera osobistego.


 

 

Szkolny Klub HDK

 

 

 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć z kwalifikacji E.13 potrafi:

scharakteryzować pojęcia: topologia sieci, środowisko sieciowe (peer to peer, klient-serwer), sieć LAN, ramka;

scharakteryzować warstwy modelu odniesienia ISO-OSI;

zidentyfikować metody dostępu do sieci LAN (rywalizacja, przesyłanie tokenu, priorytet żądań oraz przełączanie);

rozpoznać schematy topologii sieci LAN; zanalizować normy dotyczące okablowania strukturalnego;

zdefiniować pojęcia: okablowanie strukturalne, architektura sieciowa, punkt dystrybucyjny, punkt elektryczno-logiczny;

zidentyfikować kategorie i klasy okablowania strukturalnego;

zastosować normy i certyfikaty zgodności w procesie montażu okablowania strukturalnego; zidentyfikować protokoły sieci lokalnych;

zidentyfikować protokoły dostępu do sieci rozległej;

zidentyfikować urządzenia sieciowe na podstawie opisu oraz parametrów technicznych; zidentyfikować urządzenia sieciowe na podstawie wyglądu i symboli graficznych; scharakteryzować urządzenia sieciowe na podstawie dokumentacji technicznej;

określić funkcje komputerowego systemu sieciowego;

zanalizować komputerowe systemy sieciowe;

zastosować zasady projektowania sieci lokalnych; zanalizować wymagania inwestora/zleceniodawcy;

zanalizować dokumentacje techniczną i plany budynków; sporządzić schematy sieci i dokumentacje projektu;

przestrzegać harmonogramu realizacji prac oraz procedur odbioru;

przewidzieć rozwój i modernizację sieci komputerowej na etapie projektu;

zdefiniować pojęcia: medium transmisyjne, router, hub, switch, firewall, AP, karta sieciowa, modem, szafa rack;

sklasyfikować elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia sieciowe i oprogramowanie sieciowe;

dobrać elementy komputerowej sieci strukturalnej do określonej architektury sieci; dobrać urządzenia sieciowe do określonych warunków technicznych;

dobrać oprogramowanie sieciowe do realizacji określonych zadań;

zidentyfikować materiały, urządzenia i narzędzia występujące w procesie budowy lokalnej sieci komputerowej; zidentyfikować etapy robót projektowych, monterskich i konfiguracyjnych;

oszacować ilości materiałów, urządzeń, narzędzi, oprogramowania oraz pracy na podstawie norm, obmiarów i założeń projektowych;

skalkulować ceny według ustalonych metod i norm;

sporządzić kosztorys projektowanej sieci komputerowej jako dokument finansowy;

zidentyfikować różnego rodzaju medium transmisyjne podczas prac montażowych;

rozróżnić rodzaje i kategorie medium transmisyjnego;

dobrać medium transmisyjne do projektu lokalnej sieci komputerowej;

rozróżnić narzędzia, przyrządy oraz urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;

dobrać określone narzędzia, przyrządy oraz urządzenia do realizowanych prac montażowych zastosować zasady montażu okablowania strukturalnego;

wykonać montaż okablowania strukturalnego według projektu;

sprawdzić poprawność montażu okablowania strukturalnego;

zidentyfikować urządzenia do pomiarów okablowania strukturalnego;

dobrać urządzenia do pomiaru określonego medium transmisyjnego;

wykonać pomiar okablowania strukturalnego;

zanalizować wyniki pomiarów okablowania strukturalnego;

zidentyfikować klasy adresów IPv4/IPv6;

zanalizować strukturę sieci pod względem adresacji IP;

obliczyć ilość i przedział adresów w danej sieci komputerowej oraz ich przynależność do sieci;

zdefiniować elementy struktury adresów IP w sieci (adres IP, adres rozgłoszeniowy, podsieć, maska podsieci);

określić klasę adresów IP oraz liczbę możliwych podsieci w modernizowanej strukturze sieciowej;

określić poprawność adresów IP w podsieciach;

sporządzić dokumentacje projektu modernizacji adresacji IP;

scharakteryzować rodzaje pomiarów i testów pasywnych i aktywnych struktury logicznej lokalnej sieci komputerowej;

monitorować funkcjonowanie sieci korzystając z analizatorów lokalnej sieci komputerowej;

wykonać aktywne pomiary sieci logicznej z iniekcją zestawów testowych;

zanalizować wyniki pomiarów i testów;

zastosować zasady tworzenia dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej;

opracować dokumentacje powykonawczej lokalnej sieci komputerowej;

scharakteryzować wymagania sprzętowe serwerów pod kątem zastosowań;

zmodernizować serwer;

przekonfigurować serwer;

scharakteryzować funkcje zarządzalnego przełącznika sieciowego;

zalogować się do programu konfiguracyjnego zarządzalnego przełącznika sieciowego; skonfigurować ustawienia zarządzalnego przełącznika sieciowego;

zaktualizować oprogramowanie zarządzalnego przełącznika sieciowego;

scharakteryzować sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;

wydzielić sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;

skonfigurować sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;

scharakteryzować funkcje routerów i firewalli sieciowych;

zalogować się do programu konfiguracyjnego routera przewodowego;

zalogować się do programu konfiguracyjnego firewalla;

skonfigurować ustawienia routera przewodowego;

skonfigurować ustawienia firewalla;

zaktualizować oprogramowanie routera i firewalla sprzętowego;

zidentyfikować urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej i ich funkcje;

zalogować się do programu konfiguracyjnego urządzeń dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;

skonfigurować urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;

zaktualizować oprogramowanie urządzeń dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;

zidentyfikować urządzenia telefonii internetowej VoIP i ich funkcje;

zalogować się do programu konfiguracyjnego urządzeń telefonii internetowej VoIP;

skonfigurować urządzenia telefonii internetowej VoIP;

zaktualizować oprogramowanie urządzeń telefonii internetowej VoIP;

zidentyfikować sieciowe narzędzia diagnostyczne;

dobrać narzędzia diagnostyczne do określonych pomiarów;

zastosować właściwe narzędzia do wykonania określonych pomiarów diagnostycznych;

zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące sieci wirtualnych;

dobrać urządzenia, typ łącza danych i oprogramowanie do tworzenia i administrowania sieciami wirtualnymi;

stworzyć różne konfiguracje wirtualnych sieci;

monitorować i rekonfigurować sieci wirtualne;

scharakteryzować oprogramowanie i urządzenia do monitorowania sieci komputerowej; monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych;

zanalizować monitoring lokalnych sieci komputerowych;

zainstalować różne sieciowe systemy operacyjne;

zweryfikować poprawność instalacji;

skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z poleceń systemowych;

skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z plików konfiguracyjnych;

scharakteryzować hierarchiczną strukturę drzew, NDS;

mapować i udostępniać dyski sieciowe;

zastosować różne obiekty systemu plików w celu udostępnienia zasobów lokalnej sieci komputerowej;

rozróżnić usługi serwerowe;

scharakteryzować usługi serwerowe;

określić funkcje profili użytkowników;

określić zasady grup użytkowników;

założyć nowych użytkowników;

ustawić użytkownikom prawa dostępu;

utworzyć grupę użytkowników;

zmienić uprawnienia użytkowników i grup;

zastosować zasady zarządzania kontami sieciowymi;

scharakteryzować usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;

skonfigurować usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;

zarządzać centralnie stacjami roboczymi;

zastosować skrypty logowania;

zidentyfikować protokoły aplikacyjne;

kontrolować ruch w sieci;

analizować logi zdarzeń;

zanalizować budowę sieci komputerowej pod kątem możliwości jej zmodernizowania;

dobrać materiały, narzędzia oraz urządzenia do modernizacji lokalnej sieci komputerowej; wykonać modernizację i rekonfigurację lokalnej sieci komputerowej;

przestrzegać zasad polityki bezpieczeństwa;

przestrzegać zasad udostępniania zasobów sieciowych;

przestrzegać zasad ochrony zasobów sieciowych;

zidentyfikować protokoły lokalnej sieci komputerowej;

scharakteryzować zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;

skonfigurować usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP);

skonfigurować usługi odpowiedzialne za system nazw;

skonfigurować usługi odpowiedzialne za routing;

skonfigurować usługi odpowiedzialne za zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);

zanalizować możliwości techniczne dostępu do sieci Internet;

dobrać urządzenia dostępu do sieci Internet oraz dostawcę łącza;

skonfigurować dostęp do sieci Internet;

rozdzielić połączenie internetowe w sieci lokalnej;

zainstalować usługi serwerów internetowych;

udostępnić usługi serwerów internetowych;

skonfigurować usługi serwerów internetowych;

określić rodzaje awarii lokalnej sieci komputerowej;

określić rodzaje wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;

zlokalizować przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;

usunąć przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;

zabezpieczyć komputery przed zawirusowaniem;

zabezpieczyć komputery przed niekontrolowanym przepływem informacji;

zabezpieczyć komputery przed utratą danych.


Uczeń po zrealizowaniu zajęć z kwalifikacji E.14 potrafi:

zdefiniować pojęcia HTML, XML, XHTML, znacznik otwarty i zamknięty;

zidentyfikować elementy szablonu strony www w języku HTML;

zastosować znaczniki edycji tekstu, akapitu, linii;

zastosować znaczniki edycji tabel;

zdefiniować hiperłącza wewnętrzne i zewnętrzne;

zdefiniować ramki i bloki;

zdefiniować różne rodzaje list;

zastosować znaczniki osadzania obrazów;

zidentyfikować elementy strony www;

zaplanować rozmieszczenie elementów na stronie internetowej;

zastosować odpowiednie znaczniki i ich atrybuty do tworzenia poszczególnych elementów strony;

wykonać deklarację strony kodowej i innych parametrów;

zadeklarować ramki i bloki dokonując podziału strony;

wstawić na stronę obiekty zewnętrzne typu obraz, dźwięk;

zdefiniować hiperłącza i mapy odsyłaczy;

zanalizować poprawność kodu źródłowego strony w języku HTML;

otworzyć plik HTML w przeglądarce internetowej;

zdefiniować ogólną strukturę arkusza css;

utworzyć wpisane, osadzone i zewnętrzne arkusze stylów css;

zidentyfikować podstawowe atrybuty stylów css;

zastosować wybrane atrybuty stylów css do formatowania obiektów na stronie internetowej; zweryfikować poprawność formatowania obiektów strony za pomocą atrybutów css;

zaprojektować style prezentacji strony internetowej;

zastosować atrybuty definiujące opis formy prezentacji strony internetowej;

zmienić opis formy prezentacji strony internetowej przez modyfikację arkuszy stylów css;

zdefiniować założenia edytora WYSIWYG;

scharakteryzować edytory HTML pod kątem posiadania funkcji WYSIWYG;

rozróżnić edytory WYSIWYG dostępne na rynku;

dobrać odpowiedni edytor do założonych zadań;

skorzystać z funkcji edytora WYSIWYG do tworzenia witryn i aplikacji internetowych;

zanalizować poprawność działania witryn i aplikacji internetowych w edytorach WYSIWYG; zdefiniować pojęcia: witryna, portal, wortal, struktura witryny internetowej;

zastosować zasady tworzenia prezentacji witryn internetowych;

zaprojektować witryny internetowe o różnych strukturach;

zaprojektować hiperłącza wewnętrzne i zewnętrzne;

zaprojektować mapy odsyłaczy;

zaprojektować strukturę nawigacji witryną internetową;

dobrać znaczniki i ich atrybuty do tworzenia różnych form prezentacji treści na stronach internetowych;

zanalizować scenopis projektu strony lub witryny internetowej;

wykonać stronę internetową według projektu/scenopisu;

zdefiniować proces walidacji strony internetowej;

wykorzystać narzędzia (walidatory) do testowania stron internetowych;

zanalizować wyniki walidacji stron internetowych;

przetestować strony internetowe w różnych przeglądarkach;

poprawić kod źródłowy pod kątem błędów z testowania i walidacji;

opublikować strony i witryny na serwerach www;

skorzystać z klientów ftp;

zidentyfikować modele barw wykorzystywanych przy tworzeniu stron internetowych; zdefiniować kolor za pomocą nazwy lub kodu szesnastkowego;

zdefiniować kolor za pomocą trypletu RGB;

zdefiniować pojęcia: grafika rastrowa i wektorowa, rozdzielczość;

zidentyfikować formaty plików graficznych i multimedialnych;

zastosować zasady cyfrowego zapisu obrazu;

zastosować zasady doboru palety barw do projektowanych witryn;

dobrać obrazy, elementy graficzne i multimedia do koncepcji scenopisu witryny; zaprojektować witrynę internetową z zastosowaniem różnych technik i formatów graficznych;

zaprojektować elementy graficzne, ikony nawigacyjne i inne elementy witryn internetowych; dobrać edytor grafiki lub multimediów do tworzenia i obróbki obrazów statycznych, animacji i filmów;

stworzyć tekstury, ikony oraz obrazy statyczne według projektu;

stworzyć przyciski i menu na potrzeby stron internetowych;

stworzyć animacje na potrzeby stron internetowych;

zmienić atrybuty obiektów graficznych;

zmodyfikować obiekty graficzne;

zidentyfikować filtry i efekty dotyczące obróbki obiektów graficznych;

dobrać formaty plików graficznych i multimedialnych do publikacji w sieci Internet;

zmodyfikować elementy graficzne, obrazy i dźwięk na potrzeby publikacji internetowych; zidentyfikować zasady komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku;

przestrzegać zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku;

scharakteryzować składnię strukturalnego języka zapytań;

skorzystać z funkcji strukturalnego języka zapytań;

zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu strukturalizacji informacji w bazie danych;

zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu wyszukiwania informacji w bazie danych;

zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu zmiany informacji w bazie danych;

scharakteryzować elementy bazy danych;

zaprojektować tabele bazy danych;

znormalizować bazę danych;

określić związki (relacje) między tabelami bazy danych;

zaimportować dane z innej bazy danych;

zaimportować dane z arkusza kalkulacyjnego;

zaimportować dane z pliku tekstowego;

zaprojektować formularz do przetwarzania danych;

wykorzystać podformularz do przetwarzania danych;

scharakteryzować rodzaje zapytań (kwerend) wykorzystywanych do przetwarzania danych; zastosować różne rodzaje zapytań do przetwarzania danych;

zaprojektować i wykonać raport z bazy danych;

zainstalować systemy baz danych;

zainstalować systemy zarządzania bazami danych;

zmodyfikować bazę danych;

rozbudować strukturę bazy danych;

scharakteryzować sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;

dobrać sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;

zarządzać bazą danych;

zarządzać bezpieczeństwem bazy danych;

określić uprawnienia użytkowników bazy danych;

określić zabezpieczenia dla użytkowników bazy danych;

skonfigurować bazę danych do pracy w środowisku wielu użytkowników;

wyeksportować raport do pliku HTML;

zarządzać kopiami zapasowymi baz danych;

zarządzać odzyskiwaniem danych;

kontrolować spójność fizyczną bazy danych;

kontrolować spójność logiczną bazy danych;

określić przyczyny uszkodzenia bazy danych;

naprawić bazę danych korzystając z odpowiedniego oprogramowania;

zdefiniować pojęcia dotyczące podstawowych wbudowanych typów danych (char, int, float, double) oraz ich specyfikatorów;

zastosować deklaracje stałych i zmiennych w odniesieniu do wbudowanych typów danych; stosować wbudowane typy danych w wybranych językach programowania;

zdefiniować pojęcia dotyczące własnych typów danych (typ wyliczeniowy, unie, klasy, tablice); zastosować deklaracje stałych i zmiennych w odniesieniu do własnych typów danych;

zidentyfikować pola i metody występujące we własnych typach danych;

stworzyć własne typy danych w wybranych językach programowania;

zdefiniować etapy tworzenia programu komputerowego;

zidentyfikować dane wejściowe i wyjściowe oraz pomocnicze;

zaprojektować strukturę programu pod względem niezbędnych instrukcji, procedur i funkcji (metod);

zanalizować programy (strukturę danych oraz algorytmy);

zanalizować algorytmy w postaci schematów blokowych, listy kroków lub drzew decyzyjnych; stworzyć schematy algorytmów;

zidentyfikować operatory arytmetyczne, bitowe, logiczne oraz relacji;

zidentyfikować wbudowane instrukcje, funkcje (metody), procedury i obiekty wybranych języków programowania;

dobrać odpowiednie wbudowane instrukcje, procedury, funkcje (metody) do określonych zadań;

wywołać instrukcje, funkcje (metody) i procedury;

zdefiniować (stworzyć) obiekty;

przypisać wartości obiektom;

zdefiniować (stworzyć) własne procedury i funkcje (metody);

wywołać własne procedury i funkcje (metody);

zanalizować poprawność tworzonych procedur, funkcji (metod) i obiektów;

dobrać odpowiednie środowiska programistyczne do określonych zadań lub języków programowania;

przygotować do pracy różne środowiska programistyczne;

wykorzystać różne środowiska programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych;

określić zasady kompilacji i uruchamiania kodów źródłowych w różnych środowiskach programistycznych;

skompilować i uruchomić kody źródłowe w różnych środowiskach programistycznych; scharakteryzować funkcje oraz możliwości wykorzystania języków programowania w aplikacjach internetowych realizujących zadania po stronie serwera;

dobierać język programowania do określonego zadania realizowanego po stronie serwera;

wykorzystywać różne języki programowania do współpracy z internetową bazą danych; wykorzystywać różne języki programowania do pobierania, przechowywania i przekazywania danych;

wykorzystywać języki programowania do pracy z plikami i multimediami;

wykorzystywać różne języki programowania do tworzenia mechanizmów uwierzytelniania i kontroli;

wykorzystywać różne języki programowania do tworzenia systemów zarządzania treścią;

tworzyć skrypty wykonywane po stronie klienta w różnych językach programowania; wykorzystywać skrypty do budowy interfejsów obsługi aplikacji internetowych;

wykorzystywać skrypty do prezentacji treści w aplikacjach internetowych;

scharakteryzować architekturę frameworków w różnych środowiskach i językach programowania;

zdefiniować szkielet frameworków w różnych językach programowania;

zastosować funkcje i technologie rozszerzające struktury frameworków;

zastosować frameworki w tworzeniu aplikacji internetowych;

konfigurować internetowe bazy danych na potrzeby przechowywania danych aplikacji internetowych;

pobrać dane z aplikacji internetowych;

wczytać dane z aplikacji internetowych do bazy danych;

przeprowadzić testy aplikacji internetowych;

zanalizować testy aplikacji internetowych;

zmodyfikować kody źródłowe na podstawie analizy testów;

zastosować komentarze i uwagi w kodzie źródłowym aplikacji internetowej;

stworzyć helpy i tutoriale do własnych aplikacji internetowych;

opublikować pliki aplikacji na zdalnych serwerach;

skonfigurować serwery oraz przeglądarki do pracy z aplikacjami internetowymi;

zastosować różne metody uwierzytelnienia połączeń z bazą danych;

stworzyć certyfikaty i inne obiekty pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo aplikacji internetowych.


Zestawienie przedmiotów zawodowych w poszczególnych  kwalifikacjach z ilością godzin w czteroletnim cyklu nauczania w zawodzie technik informatyk

Kwalifikacja E.12
  Urządzenia Techniki Komputerowej 120
  Diagnostyka i Naprawa Urządzeń Techniki Komputerowej 180
  Systemy Operacyjne 180
Kwalifikacja E.13
  Projektowanie i Montaż Lokalnych Sieci Komputerowych 120
  Sieci komputerowe 120
  Administracja Sieciowymi Systemami Operacyjnymi 90
Kwalifikacja E.14
  Witryny i aplikacje internetowe 180
  Systemy Baz Danych 90
  Administracja Bazami Danych 150
  Programowanie Aplikacji Internetowych 210
     
  oraz: Działalność gospodarcza w branży informatycznej; Język angielski zawodowy w branży informatycznej 60
 

razem godzin:

1500
  W klasie III uczniowie odbywają praktyki zawodowe