Główna

O nas

Samorząd

Plany lekcji

Kronika

Kalendarz

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Galeria

Absolwenci

Archiwum

Frekwencja

Osiągnięcia

Nauczyciel

Konkurs

 

 

 

 

 

Szkolny Klub HDK

 

 

Informacja

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

jest Pan Maciej Celiński

adres e-mail:

maciej.celinski@outlook.com

 

Klauzula monitoringu wizyjnego Klauzula przepisy prawa Klauzula przesłanka umowy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności  str.1 Deklaracja dostępności  str.2

Deklaracja dostępności Strona Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.http://zsr.powiatradzynski.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-11-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości powiększania druku, brak języka brajl, brak mowy syntetyczna, symbole lub język uproszczony.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
 • Brak kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.

Wyłączenia

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Na stronie nie działają wszystkie skróty klawiszowe.
 • Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Wszelkie nieprawidłowości zostaną skorygowane do treści nowszych do końca roku kalendarzowego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Żurawska - Polkowska.
 • E-mail: zsrwolaosowinska@wp.pl
 • Telefon: 818574189

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
 • Adres: Wola Osowińska ul. Parkowa 7
 • E-mail: zsrwolaosowinska@wp.pl
 • Telefon: 818574189

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

Do budynku prowadzi  2  wejścia . Wejście główne  od strony wschodniej i wejście ewakuacyjne od parkingu

Do wejścia głównego prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W wejściu głównym za pierwszymi drzwiami umieszczony został zwykły dzwonek, którym osoba z zewnątrz sygnalizuje wejście do szkoły w celu załatwienia sprawy.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest   korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze, na korytarzu prowadzącym do ZPO, naprzeciwko wejścia głównego do sali gimnastycznej. .

 

Przed budynkiem, lub na parkingu  może zaparkować osoba niepełnosprawna, jednak nie jest wydzielone  miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.