Główna

O nas

Samorząd

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Absolwenci

Archiwum

Osiągnięcia

Zdalna nauka

Pomoc

Spotk. z rodzicami

RODO

e-Dziennik

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

jest Pan Maciej Celiński

adres e-mail:

maciej.celinski@outlook.com

 

Klauzula monitoringu wizyjnego Klauzula przepisy prawa Klauzula przesłanka umowy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności  str.1 Deklaracja dostępności  str.2

Deklaracja dostępności Strona Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.http://zsr.powiatradzynski.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-11-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości powiększania druku, brak języka brajl, brak mowy syntetyczna, symbole lub język uproszczony.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
 • Brak kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.

Wyłączenia

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Na stronie nie działają wszystkie skróty klawiszowe.
 • Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Wszelkie nieprawidłowości zostaną skorygowane do treści nowszych do końca roku kalendarzowego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Żurawska - Polkowska.
 • E-mail: zsrwolaosowinska@wp.pl
 • Telefon: 818574189

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
 • Adres: Wola Osowińska ul. Parkowa 7
 • E-mail: zsrwolaosowinska@wp.pl
 • Telefon: 818574189

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

Do budynku prowadzi  2  wejścia . Wejście główne  od strony wschodniej i wejście ewakuacyjne od parkingu

Do wejścia głównego prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W wejściu głównym za pierwszymi drzwiami umieszczony został zwykły dzwonek, którym osoba z zewnątrz sygnalizuje wejście do szkoły w celu załatwienia sprawy.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest   korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze, na korytarzu prowadzącym do ZPO, naprzeciwko wejścia głównego do sali gimnastycznej. .

 

Przed budynkiem, lub na parkingu  może zaparkować osoba niepełnosprawna, jednak nie jest wydzielone  miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.