Główna

O nas

Samorząd

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Absolwenci

Archiwum

Osiągnięcia

Zdalna nauka

Pomoc

Spotk. z rodzicami

RODO

e-Dziennik

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PISEMNYCH - test składający się z 40 pytań przy komputerze

sesja styczeń 2023

Czas trwania egzaminu: 60 minut, Sala nr 9

Data egzaminu Godzina egzaminu Kwalifikacja
12 stycznia 2023 r. 8.00 INF.03
12 stycznia 2023 r. 10.00 SPC.06
12 stycznia 2023 r. 12.00 ROL.04
     
13 stycznia 2023 r. 10.00 ROL.04
13 stycznia 2023 r. 12.00 ROL.04
13 stycznia 2023 r. 14.00 ROL.04

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie formuła po 2012

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie formuła po 2017


Harmonogram Egzaminów Zawodowych

czerwiec-lipiec 2018


Harmonogram Egzaminów Zawodowych

styczeń-luty 2018


Harmonogram Egzaminów Zawodowych

październik 2016


Harmonogram Egzaminów Zawodowych

styczeń-luty 2016


INFORMACJE

o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Technik Informatyk

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja styczeń/luty 2015


Kwalifikacje w zawodzie technik informatyk

Uczeń po zrealizowaniu zajęć z kwalifikacji E.12 potrafi:

rozróżnić systemy liczbowe używane w technice komputerowej;

zapisać liczby w różnych systemach liczbowych;

wykonywać obliczenia z użyciem różnych systemów liczbowych;

scharakteryzować elementy jednostki centralnej;

zastosować elementy jednostki centralnej komputera;

scharakteryzować urządzenia techniki komputerowej pod kątem zastosowań;

zastosować urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;

scharakteryzować podzespoły komputera osobistego;

zmontować komputer osobisty z podzespołów;

zmodernizować komputer osobisty;

przekonfigurować komputer osobisty;

określić czynności związane z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;

ocenić czas niezbędny do wykonania czynności związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;

opracować plan działań związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy; zainstalować różne systemy operacyjne;

zaktualizować system operacyjny;

zainstalować aplikacje systemowe;

zaktualizować aplikacje;

zastosować podstawowe polecenia wiersza poleceń;

użyć symboli wieloznacznych w poleceniach;

stworzyć proste pliki wsadowe;

zainstalować sterowniki różnych urządzeń;

skonfigurować sterowniki urządzeń;

dobrać elementy systemu operacyjnego;

zmienić wygląd elementów systemu operacyjnego;

dobrać oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;

skorzystać z oprogramowania narzędziowego systemu operacyjnego;

dobrać oprogramowanie zabezpieczające system operacyjny;

zainstalować oprogramowanie zabezpieczające system operacyjny;

skonfigurować oprogramowanie zabezpieczające system operacyjny zanalizować dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;

zinterpretować zapisy zawarte w dokumentacji informatycznych systemów komputerowych;

rozróżnić działania użytkownika dotyczące systemu operacyjnego;

opracować wskazania dotyczące użytkowania systemu operacyjnego;

zidentyfikować sprzętowe elementy stanowiska komputerowego;

zidentyfikować programowe elementy stanowiska komputerowego;

sporządzić cennik stanowiska komputerowego;

zidentyfikować etapy robót projektowych,

montażowych i konfiguracyjnych;

skalkulować ceny według ustalonych metod i norm;

sporządzić kosztorys zestawienia stanowiska komputerowego;

zaprojektować stanowisko komputerowe;

sporządzić dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;

zidentyfikować przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;

zanalizować przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych; zidentyfikować licencje oprogramowania komputerowego;

scharakteryzować licencje oprogramowania komputerowego;

zidentyfikować przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu;

zanalizować przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

scharakteryzować zasadę działania interfejsów komputera osobistego;

porównać zasady działania interfejsów komputera osobistego;

scharakteryzować zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

porównać zasady działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

określić sposób podłączenia urządzenia peryferyjnego do komputera oraz źródła zasilania;

zmontować lub przygotować do pracy urządzenie peryferyjne według dokumentacji produktu;

połączyć urządzenie peryferyjne z komputerem osobistym za pomocą określonego interfejsu; zidentyfikować przepisy dotyczące odpadów niebezpiecznych;

zastosować zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi;

sporządzić dokumentację przekazywania odpadów niebezpiecznych;

określić konsekwencje prawne nie stosowania się do procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi;

rozróżnić rodzaje materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych;

dobrać materiały eksploatacyjne do określonych urządzeń peryferyjnych;

wymienić materiały eksploatacyjne w różnych urządzeniach peryferyjnych;

zdefiniować czynności konserwacyjne;

zaplanować harmonogram przeglądów i czynności konserwacyjnych;

wykonać konserwację urządzeń peryferyjnych zgodnie z harmonogramem;

dobrać odpowiedni sterownik do określonego urządzenia peryferyjnego;

zainstalować sterownik dla określonego urządzenia peryferyjnego;

skonfigurować sterowniki urządzeń peryferyjnych;

skonfigurować urządzenia peryferyjne według dokumentacji technicznej;

zidentyfikować funkcje urządzeń peryferyjnych;

zidentyfikować narzędzia do naprawy sprzętu komputerowego;

dobrać odpowiednie narzędzia do określonych zadań naprawczych;

zastosować narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem i przepisami BHP;

rozpoznać kody błędów uruchamiania komputera osobistego;

podać znaczenie określonego kodu błędu;

zaproponować sposób rozwiązania przyczyny powstawania błędu;

wykonać diagnostykę podzespołów komputera osobistego;

zanalizować wyniki diagnostyki podzespołów komputera osobistego;

ocenić możliwość naprawy lub wymiany podzespołu komputera osobistego;

dobrać metodę usuwania uszkodzeń podzespołów komputera osobistego;

usuwać typowe uszkodzenia podzespołów komputera osobistego;

wykonać diagnostykę systemu operacyjnego i aplikacji;

zanalizować wyniki diagnozy systemu operacyjnego i aplikacji;

dobrać metodę naprawy usterki systemu operacyjnego i aplikacji;

usuwać uszkodzenia systemu operacyjnego i aplikacji;

wykonać diagnostykę pracy urządzeń peryferyjnych;

zanalizować wyniki diagnostyki pracy urządzeń peryferyjnych;

określić przyczynę uszkodzenia zaproponować sposób naprawy;

zanalizować proces diagnostyki i naprawy komputera osobistego;

zidentyfikować czynności operacyjne podczas diagnostyki i naprawy komputera osobistego;

sporządzić harmonogram prac związanych z diagnostyką i naprawą komputera osobistego;

rozróżnić oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;

dobrać oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego do określonych zadań;

zidentyfikować metody odzyskiwania danych;

rozróżnić programy do odzyskiwania danych użytkownika z komputera osobistego;

dobrać programy do odzyskiwania danych według funkcji i warunków zastosowania;

wykonać prace związane z odzyskiwaniem danych użytkowników z komputera osobistego;

rozróżnić metody wykonywania kopii bezpieczeństwa danych;

zidentyfikować oprogramowanie i urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych;

dobierać metody, oprogramowanie oraz urządzenia do wykonania różnych rodzajów kopii bezpieczeństwa danych;

wykonać wybrane rodzaje kopii bezpieczeństwa danych;

zanalizować przyczyny usterek pod kątem niewłaściwej obsługi komputera osobistego przez użytkownika;

wykazać wpływ niewłaściwej obsługi komputera osobistego na określone uszkodzenia;

sformułować wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;

stosować zasady i normy kosztorysowania prac związanych z naprawą komputera osobistego;

obliczyć koszt części, podzespołów i robocizny dotyczący określonej naprawy komputera osobistego;

sporządzać kosztorys naprawy komputera osobistego.


 

 

Szkolny Klub HDK

 

 

 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć z kwalifikacji E.13 potrafi:

scharakteryzować pojęcia: topologia sieci, środowisko sieciowe (peer to peer, klient-serwer), sieć LAN, ramka;

scharakteryzować warstwy modelu odniesienia ISO-OSI;

zidentyfikować metody dostępu do sieci LAN (rywalizacja, przesyłanie tokenu, priorytet żądań oraz przełączanie);

rozpoznać schematy topologii sieci LAN; zanalizować normy dotyczące okablowania strukturalnego;

zdefiniować pojęcia: okablowanie strukturalne, architektura sieciowa, punkt dystrybucyjny, punkt elektryczno-logiczny;

zidentyfikować kategorie i klasy okablowania strukturalnego;

zastosować normy i certyfikaty zgodności w procesie montażu okablowania strukturalnego; zidentyfikować protokoły sieci lokalnych;

zidentyfikować protokoły dostępu do sieci rozległej;

zidentyfikować urządzenia sieciowe na podstawie opisu oraz parametrów technicznych; zidentyfikować urządzenia sieciowe na podstawie wyglądu i symboli graficznych; scharakteryzować urządzenia sieciowe na podstawie dokumentacji technicznej;

określić funkcje komputerowego systemu sieciowego;

zanalizować komputerowe systemy sieciowe;

zastosować zasady projektowania sieci lokalnych; zanalizować wymagania inwestora/zleceniodawcy;

zanalizować dokumentacje techniczną i plany budynków; sporządzić schematy sieci i dokumentacje projektu;

przestrzegać harmonogramu realizacji prac oraz procedur odbioru;

przewidzieć rozwój i modernizację sieci komputerowej na etapie projektu;

zdefiniować pojęcia: medium transmisyjne, router, hub, switch, firewall, AP, karta sieciowa, modem, szafa rack;

sklasyfikować elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia sieciowe i oprogramowanie sieciowe;

dobrać elementy komputerowej sieci strukturalnej do określonej architektury sieci; dobrać urządzenia sieciowe do określonych warunków technicznych;

dobrać oprogramowanie sieciowe do realizacji określonych zadań;

zidentyfikować materiały, urządzenia i narzędzia występujące w procesie budowy lokalnej sieci komputerowej; zidentyfikować etapy robót projektowych, monterskich i konfiguracyjnych;

oszacować ilości materiałów, urządzeń, narzędzi, oprogramowania oraz pracy na podstawie norm, obmiarów i założeń projektowych;

skalkulować ceny według ustalonych metod i norm;

sporządzić kosztorys projektowanej sieci komputerowej jako dokument finansowy;

zidentyfikować różnego rodzaju medium transmisyjne podczas prac montażowych;

rozróżnić rodzaje i kategorie medium transmisyjnego;

dobrać medium transmisyjne do projektu lokalnej sieci komputerowej;

rozróżnić narzędzia, przyrządy oraz urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;

dobrać określone narzędzia, przyrządy oraz urządzenia do realizowanych prac montażowych zastosować zasady montażu okablowania strukturalnego;

wykonać montaż okablowania strukturalnego według projektu;

sprawdzić poprawność montażu okablowania strukturalnego;

zidentyfikować urządzenia do pomiarów okablowania strukturalnego;

dobrać urządzenia do pomiaru określonego medium transmisyjnego;

wykonać pomiar okablowania strukturalnego;

zanalizować wyniki pomiarów okablowania strukturalnego;

zidentyfikować klasy adresów IPv4/IPv6;

zanalizować strukturę sieci pod względem adresacji IP;

obliczyć ilość i przedział adresów w danej sieci komputerowej oraz ich przynależność do sieci;

zdefiniować elementy struktury adresów IP w sieci (adres IP, adres rozgłoszeniowy, podsieć, maska podsieci);

określić klasę adresów IP oraz liczbę możliwych podsieci w modernizowanej strukturze sieciowej;

określić poprawność adresów IP w podsieciach;

sporządzić dokumentacje projektu modernizacji adresacji IP;

scharakteryzować rodzaje pomiarów i testów pasywnych i aktywnych struktury logicznej lokalnej sieci komputerowej;

monitorować funkcjonowanie sieci korzystając z analizatorów lokalnej sieci komputerowej;

wykonać aktywne pomiary sieci logicznej z iniekcją zestawów testowych;

zanalizować wyniki pomiarów i testów;

zastosować zasady tworzenia dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej;

opracować dokumentacje powykonawczej lokalnej sieci komputerowej;

scharakteryzować wymagania sprzętowe serwerów pod kątem zastosowań;

zmodernizować serwer;

przekonfigurować serwer;

scharakteryzować funkcje zarządzalnego przełącznika sieciowego;

zalogować się do programu konfiguracyjnego zarządzalnego przełącznika sieciowego; skonfigurować ustawienia zarządzalnego przełącznika sieciowego;

zaktualizować oprogramowanie zarządzalnego przełącznika sieciowego;

scharakteryzować sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;

wydzielić sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;

skonfigurować sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;

scharakteryzować funkcje routerów i firewalli sieciowych;

zalogować się do programu konfiguracyjnego routera przewodowego;

zalogować się do programu konfiguracyjnego firewalla;

skonfigurować ustawienia routera przewodowego;

skonfigurować ustawienia firewalla;

zaktualizować oprogramowanie routera i firewalla sprzętowego;

zidentyfikować urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej i ich funkcje;

zalogować się do programu konfiguracyjnego urządzeń dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;

skonfigurować urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;

zaktualizować oprogramowanie urządzeń dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;

zidentyfikować urządzenia telefonii internetowej VoIP i ich funkcje;

zalogować się do programu konfiguracyjnego urządzeń telefonii internetowej VoIP;

skonfigurować urządzenia telefonii internetowej VoIP;

zaktualizować oprogramowanie urządzeń telefonii internetowej VoIP;

zidentyfikować sieciowe narzędzia diagnostyczne;

dobrać narzędzia diagnostyczne do określonych pomiarów;

zastosować właściwe narzędzia do wykonania określonych pomiarów diagnostycznych;

zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące sieci wirtualnych;

dobrać urządzenia, typ łącza danych i oprogramowanie do tworzenia i administrowania sieciami wirtualnymi;

stworzyć różne konfiguracje wirtualnych sieci;

monitorować i rekonfigurować sieci wirtualne;

scharakteryzować oprogramowanie i urządzenia do monitorowania sieci komputerowej; monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych;

zanalizować monitoring lokalnych sieci komputerowych;

zainstalować różne sieciowe systemy operacyjne;

zweryfikować poprawność instalacji;

skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z poleceń systemowych;

skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z plików konfiguracyjnych;

scharakteryzować hierarchiczną strukturę drzew, NDS;

mapować i udostępniać dyski sieciowe;

zastosować różne obiekty systemu plików w celu udostępnienia zasobów lokalnej sieci komputerowej;

rozróżnić usługi serwerowe;

scharakteryzować usługi serwerowe;

określić funkcje profili użytkowników;

określić zasady grup użytkowników;

założyć nowych użytkowników;

ustawić użytkownikom prawa dostępu;

utworzyć grupę użytkowników;

zmienić uprawnienia użytkowników i grup;

zastosować zasady zarządzania kontami sieciowymi;

scharakteryzować usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;

skonfigurować usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;

zarządzać centralnie stacjami roboczymi;

zastosować skrypty logowania;

zidentyfikować protokoły aplikacyjne;

kontrolować ruch w sieci;

analizować logi zdarzeń;

zanalizować budowę sieci komputerowej pod kątem możliwości jej zmodernizowania;

dobrać materiały, narzędzia oraz urządzenia do modernizacji lokalnej sieci komputerowej; wykonać modernizację i rekonfigurację lokalnej sieci komputerowej;

przestrzegać zasad polityki bezpieczeństwa;

przestrzegać zasad udostępniania zasobów sieciowych;

przestrzegać zasad ochrony zasobów sieciowych;

zidentyfikować protokoły lokalnej sieci komputerowej;

scharakteryzować zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;

skonfigurować usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP);

skonfigurować usługi odpowiedzialne za system nazw;

skonfigurować usługi odpowiedzialne za routing;

skonfigurować usługi odpowiedzialne za zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);

zanalizować możliwości techniczne dostępu do sieci Internet;

dobrać urządzenia dostępu do sieci Internet oraz dostawcę łącza;

skonfigurować dostęp do sieci Internet;

rozdzielić połączenie internetowe w sieci lokalnej;

zainstalować usługi serwerów internetowych;

udostępnić usługi serwerów internetowych;

skonfigurować usługi serwerów internetowych;

określić rodzaje awarii lokalnej sieci komputerowej;

określić rodzaje wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;

zlokalizować przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;

usunąć przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;

zabezpieczyć komputery przed zawirusowaniem;

zabezpieczyć komputery przed niekontrolowanym przepływem informacji;

zabezpieczyć komputery przed utratą danych.


Uczeń po zrealizowaniu zajęć z kwalifikacji E.14 potrafi:

zdefiniować pojęcia HTML, XML, XHTML, znacznik otwarty i zamknięty;

zidentyfikować elementy szablonu strony www w języku HTML;

zastosować znaczniki edycji tekstu, akapitu, linii;

zastosować znaczniki edycji tabel;

zdefiniować hiperłącza wewnętrzne i zewnętrzne;

zdefiniować ramki i bloki;

zdefiniować różne rodzaje list;

zastosować znaczniki osadzania obrazów;

zidentyfikować elementy strony www;

zaplanować rozmieszczenie elementów na stronie internetowej;

zastosować odpowiednie znaczniki i ich atrybuty do tworzenia poszczególnych elementów strony;

wykonać deklarację strony kodowej i innych parametrów;

zadeklarować ramki i bloki dokonując podziału strony;

wstawić na stronę obiekty zewnętrzne typu obraz, dźwięk;

zdefiniować hiperłącza i mapy odsyłaczy;

zanalizować poprawność kodu źródłowego strony w języku HTML;

otworzyć plik HTML w przeglądarce internetowej;

zdefiniować ogólną strukturę arkusza css;

utworzyć wpisane, osadzone i zewnętrzne arkusze stylów css;

zidentyfikować podstawowe atrybuty stylów css;

zastosować wybrane atrybuty stylów css do formatowania obiektów na stronie internetowej; zweryfikować poprawność formatowania obiektów strony za pomocą atrybutów css;

zaprojektować style prezentacji strony internetowej;

zastosować atrybuty definiujące opis formy prezentacji strony internetowej;

zmienić opis formy prezentacji strony internetowej przez modyfikację arkuszy stylów css;

zdefiniować założenia edytora WYSIWYG;

scharakteryzować edytory HTML pod kątem posiadania funkcji WYSIWYG;

rozróżnić edytory WYSIWYG dostępne na rynku;

dobrać odpowiedni edytor do założonych zadań;

skorzystać z funkcji edytora WYSIWYG do tworzenia witryn i aplikacji internetowych;

zanalizować poprawność działania witryn i aplikacji internetowych w edytorach WYSIWYG; zdefiniować pojęcia: witryna, portal, wortal, struktura witryny internetowej;

zastosować zasady tworzenia prezentacji witryn internetowych;

zaprojektować witryny internetowe o różnych strukturach;

zaprojektować hiperłącza wewnętrzne i zewnętrzne;

zaprojektować mapy odsyłaczy;

zaprojektować strukturę nawigacji witryną internetową;

dobrać znaczniki i ich atrybuty do tworzenia różnych form prezentacji treści na stronach internetowych;

zanalizować scenopis projektu strony lub witryny internetowej;

wykonać stronę internetową według projektu/scenopisu;

zdefiniować proces walidacji strony internetowej;

wykorzystać narzędzia (walidatory) do testowania stron internetowych;

zanalizować wyniki walidacji stron internetowych;

przetestować strony internetowe w różnych przeglądarkach;

poprawić kod źródłowy pod kątem błędów z testowania i walidacji;

opublikować strony i witryny na serwerach www;

skorzystać z klientów ftp;

zidentyfikować modele barw wykorzystywanych przy tworzeniu stron internetowych; zdefiniować kolor za pomocą nazwy lub kodu szesnastkowego;

zdefiniować kolor za pomocą trypletu RGB;

zdefiniować pojęcia: grafika rastrowa i wektorowa, rozdzielczość;

zidentyfikować formaty plików graficznych i multimedialnych;

zastosować zasady cyfrowego zapisu obrazu;

zastosować zasady doboru palety barw do projektowanych witryn;

dobrać obrazy, elementy graficzne i multimedia do koncepcji scenopisu witryny; zaprojektować witrynę internetową z zastosowaniem różnych technik i formatów graficznych;

zaprojektować elementy graficzne, ikony nawigacyjne i inne elementy witryn internetowych; dobrać edytor grafiki lub multimediów do tworzenia i obróbki obrazów statycznych, animacji i filmów;

stworzyć tekstury, ikony oraz obrazy statyczne według projektu;

stworzyć przyciski i menu na potrzeby stron internetowych;

stworzyć animacje na potrzeby stron internetowych;

zmienić atrybuty obiektów graficznych;

zmodyfikować obiekty graficzne;

zidentyfikować filtry i efekty dotyczące obróbki obiektów graficznych;

dobrać formaty plików graficznych i multimedialnych do publikacji w sieci Internet;

zmodyfikować elementy graficzne, obrazy i dźwięk na potrzeby publikacji internetowych; zidentyfikować zasady komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku;

przestrzegać zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku;

scharakteryzować składnię strukturalnego języka zapytań;

skorzystać z funkcji strukturalnego języka zapytań;

zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu strukturalizacji informacji w bazie danych;

zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu wyszukiwania informacji w bazie danych;

zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu zmiany informacji w bazie danych;

scharakteryzować elementy bazy danych;

zaprojektować tabele bazy danych;

znormalizować bazę danych;

określić związki (relacje) między tabelami bazy danych;

zaimportować dane z innej bazy danych;

zaimportować dane z arkusza kalkulacyjnego;

zaimportować dane z pliku tekstowego;

zaprojektować formularz do przetwarzania danych;

wykorzystać podformularz do przetwarzania danych;

scharakteryzować rodzaje zapytań (kwerend) wykorzystywanych do przetwarzania danych; zastosować różne rodzaje zapytań do przetwarzania danych;

zaprojektować i wykonać raport z bazy danych;

zainstalować systemy baz danych;

zainstalować systemy zarządzania bazami danych;

zmodyfikować bazę danych;

rozbudować strukturę bazy danych;

scharakteryzować sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;

dobrać sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;

zarządzać bazą danych;

zarządzać bezpieczeństwem bazy danych;

określić uprawnienia użytkowników bazy danych;

określić zabezpieczenia dla użytkowników bazy danych;

skonfigurować bazę danych do pracy w środowisku wielu użytkowników;

wyeksportować raport do pliku HTML;

zarządzać kopiami zapasowymi baz danych;

zarządzać odzyskiwaniem danych;

kontrolować spójność fizyczną bazy danych;

kontrolować spójność logiczną bazy danych;

określić przyczyny uszkodzenia bazy danych;

naprawić bazę danych korzystając z odpowiedniego oprogramowania;

zdefiniować pojęcia dotyczące podstawowych wbudowanych typów danych (char, int, float, double) oraz ich specyfikatorów;

zastosować deklaracje stałych i zmiennych w odniesieniu do wbudowanych typów danych; stosować wbudowane typy danych w wybranych językach programowania;

zdefiniować pojęcia dotyczące własnych typów danych (typ wyliczeniowy, unie, klasy, tablice); zastosować deklaracje stałych i zmiennych w odniesieniu do własnych typów danych;

zidentyfikować pola i metody występujące we własnych typach danych;

stworzyć własne typy danych w wybranych językach programowania;

zdefiniować etapy tworzenia programu komputerowego;

zidentyfikować dane wejściowe i wyjściowe oraz pomocnicze;

zaprojektować strukturę programu pod względem niezbędnych instrukcji, procedur i funkcji (metod);

zanalizować programy (strukturę danych oraz algorytmy);

zanalizować algorytmy w postaci schematów blokowych, listy kroków lub drzew decyzyjnych; stworzyć schematy algorytmów;

zidentyfikować operatory arytmetyczne, bitowe, logiczne oraz relacji;

zidentyfikować wbudowane instrukcje, funkcje (metody), procedury i obiekty wybranych języków programowania;

dobrać odpowiednie wbudowane instrukcje, procedury, funkcje (metody) do określonych zadań;

wywołać instrukcje, funkcje (metody) i procedury;

zdefiniować (stworzyć) obiekty;

przypisać wartości obiektom;

zdefiniować (stworzyć) własne procedury i funkcje (metody);

wywołać własne procedury i funkcje (metody);

zanalizować poprawność tworzonych procedur, funkcji (metod) i obiektów;

dobrać odpowiednie środowiska programistyczne do określonych zadań lub języków programowania;

przygotować do pracy różne środowiska programistyczne;

wykorzystać różne środowiska programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych;

określić zasady kompilacji i uruchamiania kodów źródłowych w różnych środowiskach programistycznych;

skompilować i uruchomić kody źródłowe w różnych środowiskach programistycznych; scharakteryzować funkcje oraz możliwości wykorzystania języków programowania w aplikacjach internetowych realizujących zadania po stronie serwera;

dobierać język programowania do określonego zadania realizowanego po stronie serwera;

wykorzystywać różne języki programowania do współpracy z internetową bazą danych; wykorzystywać różne języki programowania do pobierania, przechowywania i przekazywania danych;

wykorzystywać języki programowania do pracy z plikami i multimediami;

wykorzystywać różne języki programowania do tworzenia mechanizmów uwierzytelniania i kontroli;

wykorzystywać różne języki programowania do tworzenia systemów zarządzania treścią;

tworzyć skrypty wykonywane po stronie klienta w różnych językach programowania; wykorzystywać skrypty do budowy interfejsów obsługi aplikacji internetowych;

wykorzystywać skrypty do prezentacji treści w aplikacjach internetowych;

scharakteryzować architekturę frameworków w różnych środowiskach i językach programowania;

zdefiniować szkielet frameworków w różnych językach programowania;

zastosować funkcje i technologie rozszerzające struktury frameworków;

zastosować frameworki w tworzeniu aplikacji internetowych;

konfigurować internetowe bazy danych na potrzeby przechowywania danych aplikacji internetowych;

pobrać dane z aplikacji internetowych;

wczytać dane z aplikacji internetowych do bazy danych;

przeprowadzić testy aplikacji internetowych;

zanalizować testy aplikacji internetowych;

zmodyfikować kody źródłowe na podstawie analizy testów;

zastosować komentarze i uwagi w kodzie źródłowym aplikacji internetowej;

stworzyć helpy i tutoriale do własnych aplikacji internetowych;

opublikować pliki aplikacji na zdalnych serwerach;

skonfigurować serwery oraz przeglądarki do pracy z aplikacjami internetowymi;

zastosować różne metody uwierzytelnienia połączeń z bazą danych;

stworzyć certyfikaty i inne obiekty pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo aplikacji internetowych.


Zestawienie przedmiotów zawodowych w poszczególnych  kwalifikacjach z ilością godzin w czteroletnim cyklu nauczania w zawodzie technik informatyk

Kwalifikacja E.12
  Urządzenia Techniki Komputerowej 120
  Diagnostyka i Naprawa Urządzeń Techniki Komputerowej 180
  Systemy Operacyjne 180
Kwalifikacja E.13
  Projektowanie i Montaż Lokalnych Sieci Komputerowych 120
  Sieci komputerowe 120
  Administracja Sieciowymi Systemami Operacyjnymi 90
Kwalifikacja E.14
  Witryny i aplikacje internetowe 180
  Systemy Baz Danych 90
  Administracja Bazami Danych 150
  Programowanie Aplikacji Internetowych 210
     
  oraz: Działalność gospodarcza w branży informatycznej; Język angielski zawodowy w branży informatycznej 60
 

razem godzin:

1500
  W klasie III uczniowie odbywają praktyki zawodowe