Główna

O nas

Samorząd

Plany lekcji

Kronika

Kalendarz

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Galeria

Absolwenci

Archiwum

Frekwencja

Osiągnięcia

Nauczyciel

Konkurs

 

 

 

Szkolny Klub HDK

 

 

 

Koordynator

projektu

w ZSR

Nauczyciel

prowadzący

Nauczyciel

prowadzący

Nadzór i współpraca

Piotr Konieczny

Jolanta Bownik

Marta Sposób - Żądełek

dyrektor

Beata Żurawska-Polkowska


Spotkanie otwierające

W dniu 28.11.2014 roku o godzinie 13:15 odbyło się spotkanie otwierające w Zespole szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. W tym spotkaniu wzięła udział pani dyrektor Beata Żurawska-Polkowska, koordynator programu - Piotr Konieczny, Jolanta Bownik - nauczyciel przedmiotów informatycznych, Elżbieta Facon - pedagog szkolny i Marta Sposób - Żądełek-nauczyciel języka angielskiego. Spotkanie trwało 30 minut.

1. Celem głównym programu będzie szkolenie dla nauczycieli z obsługi sprzętu TIK do celów edukacyjnych, uruchomienie nie działających stanowisk komputerowych w szkole

2. Przyjmiemy kodeks 2,0, który zostanie upubliczniony na gazetce szkolnej, a następnie będzie modyfikowany w trakcie roku szkolnego, zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli. Kodeks zostanie przekazany do Samorządu Uczniowskiego. Treść kodeksu 2,0 będzie wykorzystany w trakcie zajęć języka angielskiego jako materiał ćwiczeniowy do przełożenia na język angielski.

3. Nasz pomysł na e-szkołę, to opracowanie i wdrożenie planu funkcjonowania e-szkoły, stworzenie przejrzystego grafiku używania sprzętu, zadbanie o formy motywowania i wspierania nauczycieli wykorzystujących TIK.

4. W naszej szkole będzie prowadzony blog. Do jego prowadzenia zgłosiły się uczennice klasy II Technikum Informatycznego-Paulina Rogulska i Klaudia Świderska. Nauczycielem czuwającym nad prowadzeniem blogu będzie pani Jolanta Bownik.

5. Terminy realizacji to grudzień 2014 - marzec 2015 r.

Piotr Konieczny


Debata szkolna

W dniu 8 grudnia 2014 roku odbyła się debata szkolna i wzięło w niej udział 8 uczniów z klasy I Technikum Informatycznego. Podczas debaty wykorzystano "burzę mózgów"- każdy z uczniów mówił swoje skojarzenia związane z zachowaniem się w sieci (kodeks, netykieta, etykieta, TIK). Hasła zapisywała jedna z uczennic.

Nad prawidłowym przebiegiem debaty czuwała nauczycielka. Uczniowie obejrzeli również film profesora Bralczyka o netykiecie http://www.wykop.pl/link/37929/prof-bralczyk-o-netykiecie-i-kreatywnosci-jezykowej/

Kontrowersyjny okazał sie temat wykorzystania wizerunku uczniów na stronach internetowych szkoły, w kronice, folderze informacyjnym.

Na końcu każdy z uczniów podawał swoje propozycje do kodeksu, pozostali uczniowie głosowali "za" poprzez podniesienie ręki.

Debata szkolna odbyła się 28 stycznia 2015 r. i trwała godzinę. Debatę prowadził koordynator szkolny, a wzięli w niej udział przedstawiciele klasy I, II, III, IV technikum informatycznego i agrobiznesu, pani dyrektor Beata Żurawska-Polkowska, pani pedagog Elżbieta Facon oraz nauczyciel przedmiotów informatycznych, pani Jolanta Bownik.

Na początku koordynator szkolny powitał wszystkich, którzy przyszli na spotkanie. Następnie przypomniał, ze nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła z klasą 2.0. oraz poinformował, że w ciągu najbliższego roku szkolnego nauczyciele i uczniowie wspólnie wypracują zasady korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się.

Spotkanie miało na celu wypracowanie wersji roboczej szkolnego kodeksu 2.0., a każdy z uczestników ma prawo wyrazić swoje zdanie. Następnie uczniowie zostali podzieleni na 3 osobowe zespoły, które miały zaproponować swoje pomysły dotyczące kodeksu. Każda drużyna miała 15 minut na wykonanie zadania. Po upływie tego czasu, reprezentanci poszczególnych grup, referowali swoje pomysły. Każdy pomysł był zapisywany na tablicy interaktywnej przez uczennicę klasy III technikum agrobiznesu.

Jeśli propozycje się pokrywały, wybierano tę wersję, która była sformułowana według uczniów najciekawiej (wyboru dokonywano przez podnoszenie ręki, jeśli uczeń był za danym zapisem). W przypadku propozycji do kodeksu, które się nie pokrywały, wyboru dokonywano poprzez głosowanie (podnoszenie tabliczek z numeracją od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało, że propozycja najmniej się podoba, a 5-najbardziej), następnie liczono głosy. Te sformułowania, które otrzymały najwięcej głosów, zostały zapisane jako wersja robocza kodeksu.

Kodeks Szkoły 2.0

1. Podczas pracy z komputerem zgłaszamy opiekunowi lub nauczycielowi niebezpieczne sytuacje (cyberprzemoc, pornografia, rasizm, itp.) na które natknęliśmy się w sieci,

2. Korzystnie z serwisów społecznościowych, wymaga od nas stosowania następujących zasad:

• Pamiętamy, że informacja umieszczona w sieci pozostanie tam na zawsze!

• Komentujemy w sposób kulturalny zgodny z Netykietą,

• Nie podajemy danych osobowych i innych wrażliwych danych,

• Zastanówmy się nad umieszczeniem zdjęć swoich i innych osób,

• Jeżeli logujesz się na strony internetowe uważnie czytaj ich regulamin.

• Nie rozpowszechniaj wirusów.

3. Zawsze podajemy, jakie jest źródło materiału, z którego korzystamy i kto jest jego autorem. Nie wolno kopiować żadnych treści (w tym także zdjęć) z Internetu i podpisywać je jako własne.

4. Każdy uczeń ma dostęp do tablicy interaktywnej w czasie zajęć.

5. Telefon komórkowy lub tablet można wykorzystywać (za zgodą nauczyciela) tylko do celów edukacyjnych np. jako kalkulator.

6. Bez zgody nauczyciela nie można rejestrować rozmów, robić zdjęć, nagrywać filmów.

7. Uczniowie korzystają ze Szkolnego Centrum Informacyjnego znajdującego się w bibliotece w czasie przerw, podczas lekcji wolnych i po lekcjach, zgodnie z regulaminem.

8. Dbamy o szkolne komputery. Nie ściągamy na nie żadnych programów/plików bez zgody nauczyciela/administratora. Nie usuwamy znajdujących się na nich danych.

9. Nauczyciele w naszej szkole zachęcają uczniów do korzystania z internetowych narzędzi i zasobów – programów, stron, filmów itp. – ułatwiających uczenie się.

10. Każdy rodzic ucznia naszej szkoły ma dostęp do informacji dotyczących życia szkoły, bieżących informacji i udostępnionych dokumentów.

Piotr Konieczny

Galeria>>


Lekcja odwrócona

W dniu 26 lutego 2015 roku, w ramach programu "Szkoła z klasą 2.0", odbyła się lekcja odwrócona "Sobą być - dobrze żyć". Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z definicją uzależnienia oraz uświadomienie im wpływu używek na życie człowieka. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy, z których każda zajęła się innym zagadnieniem. Pierwsza grupa omówiła problem narkotyków, druga alkoholu, a trzecia papierosów.

W każdej grupie uczniowie przedstawili fazy uzależnienia, rodzaje używek i sposoby leczenia. Podczas lekcji uczniowie korzystali ze stron internetowych:

www.narkomania.org.pl

www.bc.ore.edu.pl

www.e-stwianazdrowie.pl

Piotr Konieczny


Lekcja odwrócona- British Icons

Lekcja British Icons - lekcja kulturoznawcza, została przeprowadzona w klasie pierwszej Technikum 6 marca 2015 r.

Uczniowie mieli za zadanie przygotować się do lekcji kulturoznawczej poświęconej znakom rozpoznawczym Wielkiej Brytanii.

Instrukcja do lekcji brzmiała: Proszę o przygotowanie informacji w dowolnej formie na temat: Znaki rozpoznawcze Wielkiej Brytanii.

Uczniowie mieli za zadanie przygotować informacje nt. British Icons w formie dowolnej: prezentacja, prezentacja multimedialna, notatka, rysunek, kolaż.

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne. Zapoznanie uczniów z przebiegiem lekcji.

2. Prezentacja prac przygotowanych przez uczniów. Wypowiedzi ustne, pisemne, prezentacja PP, szkice i rysunki.

3. Praca w parach.

Ćwiczenie polegające na wypisaniu na kartkach jak największej ilości ciekawych miejsc w Londynie, a następnie porównaniu ich z partnerem. Zadanie poprowadził Łukasz Polkowski - autor prezentacji

4. Praca zespołowa.

Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy, każda z grup przygotowuje pytania sprawdzające z wiadomości uzyskanych na dzisiejszej lekcji, następnie każdy lider grupy zadaje pytania pozostałym członkom zespołów. Ta grupa, która odpowie poprawnie uzyskuje 1 pkt.

Grupa która wygra wymyśli pracę domową, która będzie powiązana z wiadomościami z dzisiejszej lekcji.

5. Praca indywidualna.

Każdy z uczniów ma za zadanie przytoczyć kilka słów dotyczących wiadomości, które najbardziej przykuły jego uwagę na lekcji. Ewaluacja –podsumowanie zajęć.

6. Komentarze uczniów dotyczące lekcji

7. Praca domowa polegająca na napisaniu listu nieformalnego (do przyjaciela), w którym uczeń dzieli się wiadomościami z dzisiejszej lekcji z koleżanką/kolegą. (Pomysł grupy, która wygrała prace zespołową)

8. Uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w lekcji, otrzymali oceny bardzo dobre.

Marta Sposób - Żądełek


Lekcja UFoN

Przedstawienie uczniom zasad realizacji UFoN-u oraz przeprowadzenie lekcji wprowadzającej, podzielono na 3 etapy:

1. 09.04.2015 r. - lekcja n/t Sztuki prezentacji

2. 15.04.2015 r. - wspólne przygotowanie tematów prezentacji

3. 17.04.2015 r. - rozmowy n/t wybranego tematu prezentacji

W lekcji brała udział grupa 8 uczniów klasy I kształcącej się w zawodzie Technik Informatyk, lekcje odbyły się w ramach prowadzonego kółka informatycznego.

Głównym celem lekcji "Sztuka prezentacji" było zapoznanie uczniów z:

• znaczeniem mowy ciała w komunikacji oraz sztuki panowania nad gestykulacją i mimiką

• zdaniami od których warto rozpoczynać wystąpienie oraz tych, od których na pewno nie warto zaczynać

• zasadami prezentowania przygotowanych treści według zasady 3P wraz z „hakami na uwagę”

• antyprzykładami prezentacji

• zasadami retoryki personalnej: maksyma jakości, ilości, relewancji, zaplanowania

• wypróbowanymi sposobami radzenia sobie ze stresem w sytuacjach ekspozycji społecznej

Wspólnie dyskutowaliśmy jak:

• zadbać o pierwsze wrażenie

• kontrolować przebieg prezentacji i panować nad słuchaczami

• radzić sobie z trudnymi pytaniami ze strony słuchaczy

• zastosować w praktyce „haki na uwagę”

• zaprezentować cel oraz korzyści dostosowane do odbiorców „na cele” i „na ryzyka”

• poradzić sobie z wokalizacją pauz

• wykorzystać reguły wywierania wpływu w celu zwiększenia efektywności przekazu

Uczniowie przedstawili dwie prezentacje:

1. "Bezpieczeństwo na drodze".

2. "Trening czyni mistrza"

Uczniowie po debacie wybrali temat 1 uznając go za niezwykle istotny.

Debata miała charakter panelu dyskusyjnego i "burzy mózgów". Uczniowie wybierając właśnie ten temat uznali, iż wiedza dobyta na zajęciach będzie służyła nie tylko im ale również innym uczniom. Uczestnicy podczas lekcji ustalili, iż zdobytą wiedzą będą dzielić się podczas lekcji wychowawczych z innymi klasami.

Jolanta Bownik


Lekcja odwrócona - “Vocabulary connected with physical apperance and personality”

Lekcja odwrócona “Vocabulary connected with physical apperance and personality” dotyczyła słownictwa i ćwiczeń związanych z wyglądem zewnętrznym i cechami charakteru.

Uczniowie mieli za zadanie nauczyć się w domu nowych słówek, popracować nad wymową oraz wyszukać pewne informacje. Na lekcji uczniowie zastosowali słownictwo w praktyce przy pomocy wielu ćwiczeń. Ćwiczone były umiejętności poprawnej wymowy, poprawnego doboru słówek, opis ilustracji.

Na lekcji poprzedzającej uczniowie otrzymali od nauczyciela zasób słownictwa do nauki w domu. Ich zadaniem było również zapoznanie się z plikiem MP3 online, na którym mogli usłyszeć poprawną wymowę każdego słowa. Plik był dostępny dla każdego ucznia online.

Marta Sposób - Żądełek


Lekcja odwrócona - „Jak być asertywnym”

Lekcja odwrócona „Jak być asertywnym” dotyczyła zapoznania uczniów z zagadnieniem asertywności i zachęcenia młodzieży do stosowania zachowań asertywnych w życiu codziennym.

Utworzono trzy zespoły a każdy zespół otrzymał następującą instrukcję:

grupa I - "Proszę zapoznać się z rodzajem zachowań uległych. Co to jest? Dlaczego jesteśmy ulegli? Czym ryzykujemy gdy jesteśmy ulegli?

grupa II - "Proszę dowiedzieć się na czym polegają zachowania asertywne. Dlaczego jesteśmy asertywni? Czym ryzykujemy będą asertywnymi?

grupa III - Proszę zapoznać się z rodzajem zachowań agresywnych. Dlaczego jesteśmy agresywni? Czym ryzykujemy będąc agresywnym?

Na początku uczniowie poznali celem lekcji (wyjaśnienie pojęcia asertywność, poznanie zachowań asertywnych, uświadomienie mechanizmu naciskania przez grupę).

Następnie  chętne osoby o wyjaśniły pojęcia "asertywność". Jedna z uczennic zapisywała hasła na tablicy, następnie wypracowaną definicję zapisała na tablicy. W każdej z trzech grup uczestnicy wybierali lidera, który zaprezentował opracowane przez grupę zagadnienia:

- I grupa - zachowania uległe

- II grupa - zachowania asertywne

- III grupa - zachowania agresywne

Liderzy przedstawili wypracowane przez poszczególne grupy informacje: dlaczego jesteśmy ulegli, asertywni, agresywni - co ryzykujemy i co zyskujemy dzięki zachowaniom asertywnym.

Po prezentacji przedstawiono opis zdarzenia -Na podwórku szkolnym spotykasz dwóch kolegów, którzy palą papierosy. Wiesz, że gdy podejdą do Ciebie to Cię poczęstują. Jeżeli nie zapalisz, to będą Cię uważać za małolata i tchórza. Ale Ty nie masz ochoty na zapalenie papierosa. Po prezentacji wszyscy uczniowie określili najlepszą ich zdaniem postawę, zachowanie i uzasadnili jej wybór. Wnioski zostały zapisane przez lidera grupy I na tablicy. Na koniec zostały rozdane wszystkim grupom przygotowane wcześniej kartki z różnego typu zachowaniami. Rolą uczniów w każdej grupie było posegregowanie kartek na omawiane trzy grupy zachowań. Liderzy grup przedstawili swoje propozycje oraz uzasadnili wybór.

Piotr Konieczny


Lekcja UFoN - "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego"

W dniu 20.04.2015 r. odbyła się lekcja z kamerą. Uczniowie podzieleni zostali na 3 grupy, jeden z uczniów pełnił rolę prowadzącego, następnie uczestnicy lekcji odpowiadali na przygotowane podczas wcześniejszego spotkania pytania, oglądali filmy kampanii społecznej "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego".

Jeden z uczniów podzielił się swoimi przeżyciami związanymi z uczestnictwem w wypadku drogowym.

Pytania do lekcji:

1. Czy wiesz jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego?

2. Co według Ciebie jest najczęstszą przyczyną wypadków na drodze?

3. Jakie konsekwencje powinny być wyciągane wobec osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub narkotyków?

4. Spróbuj opisać krótką historie jako obserwator wypadku drogowego.

Zajęcia przebiegały w koleżeńskiej atmosferze, uczniowie zachowali powagę należną tematowi. Dzięki lekcji "Sztuka prezentacji" uczestnicy zajęć potrafili częściowo opanować stres.

Przed lekcją przypomniano opracowane zasady:

1. Dzięki temu, że wiesz co i do kogo będziesz mówił zmniejszy się Twoja niepewność!

2. Nie denerwuj się. Każdemu się zdarza, że zapomni słowa albo nie będzie pamiętał co miał powiedzieć!

3. Utrzymuj kontakt wzrokowy z uczestnikami lekcji. To angażuje ich i powoduje, że są bardziej zainteresowani prezentacja. Uśmiech tez pomaga!

4. Myśl pozytywnie. Wyobraź sobie, że prezentacja Ci się udała!

5. Nie bój się wszyscy jesteśmy ludźmi. Popełniamy błędy, mamy problemy z prezentacjami!

Uczniowie podczas zajęć korzystali z zasad przedstawionych powyżej, jeden z uczniów pełnił rolę prowadzącego, uczeń ten świadomie chciał pełnić rolę prowadzącego i stopniowo podczas wystąpienia walczyć ze stresem. Przed kamerą występowała grupa 8 osób.

film>>pobierz 28,2 MB                                 Galeria>>>

Jolanta Bownik


Lekcja odwrócona -  „Prawdy i mity o subkulturach”

24 kwietnia 2015 r. odbyła się lekcja odwrócona „Prawdy i mity o subkulturach”. Głównym zagadnieniem było zapoznanie się z definicją subkultury, poznanie różnych rodzajów subkultur, w tym takich, które można spotkać w Polsce oraz historii ich powstania.

Uczniowie podzielili się na 3 grupy. Każda z grup otrzymała polecenie, by przygotować informacje o trzech subkulturach.

Pierwsza grupa otrzymała polecenie: "Przygotuj najważniejsze informacje o Depeszowcach, Skinhedach i Popersach".

Druga grupa otrzymała polecenie: "Przygotuj wiadomości o Satanistach, Raperach, Hipisach.

Trzecia grupa dostała polecenie: "Przygotuj informacje o Punkowcach, Emo, Metalowcach".

Wszystkie grupy miały zastanowić się nad pojęciem subkultury i zapoznać się z innymi rodzajami subkultur niż te, które zostały przydzielone poszczególnym grupom. Na początku zajęć wykorzystano metodę burzy mózgów i uczniowie z każdej grupy przedstawiali definicje subkultury. Skojarzenia zostały zapisane na tablicy interaktywnej.

Następnie jeden z uczniów odnalazł w Internecie definicję subkultury i przeczytał głośno. Później każda z grup zaprezentowała zadane subkultury (pokazywała zdjęcia wyszukane z czasopism lub wydrukowane z Internetu i krótko charakteryzowała daną subkulturę, niektórzy zamiast wydrukowanych zdjęć mieli obrazy i najważniejsze informacje na pendivie, co zostało wyświetlone na tablicy interaktywnej).

Na zakończenie zajęć uczniowie wymieniali inne subkultury, których charakterystyka nie pojawiła się na lekcji.

Piotr Konieczny


Lekcja odwrócona - "Dzień Języków Obcych"

Tydzień przed DJO zamieszczono informację na stronie szkoły, jak również ogłoszenia na terenie szkoły dotyczące DJO. Znalazły się tam wszystkie niezbędne informacje, dotyczyły one tematów, form i metod pracy.

Dodatkowo poinformowano każdą klasę o DJO, o tym jak on ma wyglądać.

DJO trwał 5 godzin lekcyjnych, udział wzięło 21 uczniów z klas I-III Technikum. Tematy poruszane na DJO obcych były różne:

The Great Britain is....(dokończ), What do you know about Great Britain?

Tradycja i kultura Rosji, Zwyczaje Rosjan...

Następnie przedstawiono uczniom możliwe tematy na DJO. Padły ewentualne propozycje.

1.Uczniowie dzielą się na grupy robocze tydzień przed DJO. Wybierają sobie jeden z tematów lub podają swój własny związany z kulturą, tradycją, zwyczajami, geografią jednego ze wspomnianych państw.

2. Wszyscy uczniowie biorący udział w tym szkolnym wydarzeniu sami przydzielają sobie zadania i obowiązki, jedni odpowiedzialni są za sprawy techniczne czyli np. tworzenie samej prezentacji, inni za logikę i spójność wypowiedzi, a jeszcze inni za wyszukiwanie materiałów.

W trakcie przygotowań nauczyciel nadzorujący i koordynujący cały przebieg przygotowań do DJO konsultuje się z uczniami podczas zajęć z języka angielskiego oraz zajęć dodatkowych. Na koniec przygotowań prowadzący sprawdza ich wiedze za pomocą quizu. Zaproponowano uczniom przygotowanie małego poczęstunku - dania typowego dla jednego z państw.

3. Podsumowanie odbywa się w tych samych grupach roboczych. Uczniowie pracują nad projektem: kolaż, rysunek, szkic, portfolio itp.

4. Komisja ocenia prace. Za pierwsze 3 miejsca oceny celujące, reszta bdb. Laureaci pierwszego miejsca otrzymają również nagrodę, która będzie wręczona na zakończeniu roku szkolnego.

Galeria>>

Marta Sposób - Żądełek


Festiwal Szkoła z klasą 2.0

Festiwal szkolny odbył sie w Zespole Szkół rolniczych w Woli Osowińskiej 1 czerwca 2015 roku i był połączony ze szkolnym Dniem Dziecka. Zaproszono Panią dyrektor, wszystkich nauczycieli, uczniów. Szkolny Festiwal 2.0 rozpoczął się o godzinie 10.00, czyli na trzeciej godzinie lekcyjnej.

Wszystkich obecnych przywitała Pani dyrektor Beata Żurawska - Polkowska. Koordynator programu - Piotr Konieczny, który przypomniał wszystkim założenia programu „Szkoła z klasą 2.0″ oraz program przebiegu festiwalu połączonego z obchodami dnia Dziecka. Następnie przedstawiciele poszczególnych klas pokazały wszystkim prezentacje multimedialne (klasa I przedstawiła wypracowany Kodeks 2.0 i omówiła poszczególne jego elementy, klasa II zaprezentowała najważniejsze zagadnienia związane z narkotykami, klasa III przybliżyła innym problematykę subkultur).

Później uczniowie klasy I technikum pokazali filmik nagrany podczas lekcji UFoN. Młodzież była bardzo zaangażowana w prezentację swojego dorobku.

Po obejrzeniu prezentacji i filmiku, wszyscy przenieśli się na boisko szkolne. Tu odbyły się zabawy i konkurencje sprawnościowe, nad przebiegiem których czuwał pan Sławomir Dudek -nauczyciel WF (przeciąganie liny, wyciskanie sztangi, "Slalom z jajem","Góra pączków").

W zabawach tych brali udział także nauczyciele. Oprócz tych zabaw wybrano Miss i Mistera technikum.

Oceny kandydatów dokonało jury, w skład którego wchodzili nauczyciele i uczniowie. Dodatkową atrakcją była wróżka (przebrana uczennica), która przepowiadała przyszłość wszystkim zainteresowanym.

Podsumowania festiwalu dokonała pani dyrektor, dziękując koordynatorowi programu i wszystkim, którzy byli zaangażowani w jego realizację. Pogratulowała także wszystkim zwycięzcom.

Galeria>>

Piotr Konieczny


Podsumowanie udziału w projekcie:

W roku szkolnym 2014/2015 w ZSR w Woli Osowińskiej nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w projekcie Szkoła z klasą 2.0. Jest to kolejna edycja programu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Miała ona na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (tzw. TIK) w edukacji i rozwijanie ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów sposobów nauczania.

Program Szkoła z klasą pomaga między innymi rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł w Internecie oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.

W naszej szkole w projekcie wzięło udział czterech nauczycieli, którzy wraz z uczniami różnych klas realizowali projekty edukacyjne z wykorzystaniem TIK: Jolanta Bownik, Marta Sposób-Żądełek, Piotr Konieczny. Działania podejmowane w ramach projektu zostały opisane powyżej, a szczegółowe sprawozdania zaprezentowane koordynatorom projektu on-line. Pani dyrektor Beata Żurawska-Polkowska realizowała zadania dyrektora a całość projektu koordynował Piotr Konieczny. W sierpniu br. otrzymaliśmy tytuł Szkoły z klasą 2.0!!!