Główna

O nas

Samorząd

Plany lekcji

Kronika

Kalendarz

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Galeria

Absolwenci

Archiwum

Frekwencja

Osiągnięcia

Nauczyciel

Konkurs

 

 

Zapraszam Państwa na szkolenie

"Obowiązki nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych w placówce oświatowej’’

Obowiązki nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych w placówce oświatowej to e-szkolenie, które w czytelny sposób przypomina o obowiązkach, jakie czekają nauczycieli na zakończenie roku szkolnego.

Program szkolenia:

1. Klasyfikacja roczna. Warunki promowania uczniów

2. Promowanie ucznia z jedną oceną niedostateczną

3. Powtarzanie klasy przez ucznia edukacji wczesnoszkolnej.

4. Dokumentacja szkolna. Najczęstsze błędy w wypełnianiu arkuszy ocen

5. Odpowiedzi na najczęstsze pytania przy sporządzaniu dokumentacji przebiegu nauczania

6. Samoocena rocznej pracy nauczyciela

7. Powinności nauczyciela i dyrektora zakończonym stażu na stopień awansu zawodowego

Czas emisji: 42 minuty.

Terminy do wyboru:

11.06. godz.15.00 s.10

12.06 godz.11.15 s.18

13.03 godz.14.15 s.10

Zapraszam

Dyrektor ZSR


INFORMACJE DLA GRONA PEDAGOGICZNEGO

Harmonogram zebrań z rodzicami 2017/18

 

 

Szkolny Klub HDK

 

Wzór sprawozdania nauczyciela 2016_17_semestralne


Zgodnie z „Kalendarzem szkoły” i uzgodnieniami jakie zapadły na ostatnim Posiedzeniu Rady Pedagogicznej zapraszam Państwa 29 sierpnia 2016 r. do realizacji następujących zadań w szkole:

Godz. 9.00 – egzaminy poprawkowe z języka polskiego i matematyki,

Godz. 10.00 – praca w zespołach przedmiotowych, wychowawczym, promocji i marketingu (przygotowanie planu pracy na podstawie wniosków z mijającego roku oraz propozycji do „Kalendarza szkoły”).

Godz. 11.00–15.00 Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Planowany Porządek Posiedzenia:

1. Otwarcie, zatwierdzenie porządku obrad, powołanie protokolanta.

2. Zatwierdzenie protokołu z 29 czerwca 2016 r., realizacja wniosków.

3. Przedstawienie wyników egzaminów poprawkowych, podjęcie uchwały.

4. Omówienie wyników egzaminów zewnętrznych.

5. Podsumowanie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017, wstępne wyniki diagnozy – wychowawca klasy pierwszej.

6. Poinformowanie rady pedagogicznej o:

- zmianach w prawie oświatowym (e-szkolenie 35 minut),

- wynikach przeglądu szkoły pod względem bezpieczeństwa,

- działaniach zrealizowanych w okresie wakacji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat innowacji pedagogicznej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programów nauczania.

10. Przydział czynności zaktualizowany po zakończeniu rekrutacji do klas pierwszych i dokonanej zmianie w klasie drugiej, zadania dodatkowe.

11. Zadania wychowawców i opiekunów.

12. Zespoły działające w szkole (dotychczasowe i nowo powołane).

13. Przedstawienie tygodniowego rozkładu zajęć. Podjęcie uchwały.

14. Przedstawienie i uzupełnienie „Kalendarza szkoły” na kolejny rok szkolny, w tym dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora szkoły dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

15. Zapoznanie z planem pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji pracy szkoły.

16. Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.

17. Sprawy różne.


Ważne:

  • do 07.09.2016 - przekazać "Metryczki zajęć obowiązkowych i dodatkowych",

  • pobrać dziennik zajęć dodatkowych,

  • przygotować i przekazać plany wynikowe do 13.09.2016 r.,

  • przygotować i przekazać plany pracy zespołów przedmiotowych,

  • Kolejne posiedzenie Rady Pedagogicznej - 13.09.2016 r.